Företag

AFS 2015:4


Organisatorisk och social arbetsmiljöArbetsgivaren har nu även ansvar att regelbundet undersöka vilka risker som finns inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.


Detta handlar om att förebygga samt undersöka risker som kan ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning och/ eller kränkande särbehandling.


   


Chefer och arbetsledare ska besitta de kunskaper som behövs för att kunna se tidiga signaler på ohälsa samt vidta de åtgärder som krävs.En del av det arbetsgivaren ska se över är: arbetsbelastning, prioriteringar, variation, möjlighet till återhämtning, tillämpa arbetssätt, öka bemanning och tillföra kunskaper.


Genom detta ska mål, handlingsplaner och dokumentation utföras.Nedan följer några av de tjänster vi erbjuder.


Kontakta oss för offert och mer information.Enkätundersökning


Digital undersökning som Inkluderar samtliga medarbetare i arbetet kring AFS 2015:4. Frågorna är anonyma och inriktar sig på individens mående både på arbetet och privat. NIMA- hälsoutveckling sammanställer och kommer med åtgärdsförslag.Mall för medarbetarsamtal


Grundmall eller kompletterande av redan befintlig samtalsmall. Frågor för att inkludera medarbetarna i AFS 2015:4 samt undersöka och främja de anställdas trivsel och välmående.Föreläsning Stresshantering


Kort information om AFS 2015:4 följt av: vad är stress och vad händer i kroppen, fysiologiskt, biologiskt. Vikten av kvalitativ återhämtning. Tips och diskussion kring en hälsosam arbetsplats.Utbildning ledare - föreläsning och workshop


Genomgång av enkätundersökningens utfall och åtgärdsförslag. Fördjupande kunskaper i stress och  hälsofrämjande ledarskap- tidiga signaler, åtgärder, förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Kvalitet på medarbetarsamtal, tips till samtalsledaren och genomgång av den nya mallen.

”Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja produktiviteten och kreativiteten i en organisation. Dessutom minskas antalet sjukdomsfall och sjukskrivningar som är förknippat med höga kostnader för både arbetsgivare och samhälle”

Copyright © All Rights Reserved